Deklaracja o dostępności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: http://szkolamakow.skaryszew.pl/

 

 • Data publikacji na stronie internetowej: 30.03.021 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 19.03.2021r.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

 

Wymagania, które nie zostały spełnione:

 • Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które nie posiadają napisów dla osób głuchych (zdjęcia zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej).
 • alternatywa w postaci tekstu (nie wszystkie pliki graficzne posiadają alternatywny tekst).
 • kontrast dla treści niebędących tekstem (nie wszystkie pliki graficzne posiadają kontrast).
 • Zamieszczone na stronie aktualności w formie plików PDF mogą nie być dostępne cyfrowo w całości, gdyż były skanowane i nie są dokumentami edytowalnymi.
 • Nie ozdobne, ikony, itp. posiadają szczegółowy opis. wszelkie elementy nietekstowe, umieszczone na stronie internetowej, takie jak: zdjęcia, obrazki.
 • Część plików nie jest dostępna cyfrowo.

 

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby  niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu. Całość serwisu oparta jest na stylach CSS. Aby szybko znaleźć najważniejsze treści, użytkownicy mogą skorzystać z głównego menu lub wbudowanej wyszukiwarki.

 

Skróty klawiaturowe:

 • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Zgodność ze standardami:

Serwis jest zgodny ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (Podwójne A)

 

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych Window-Eyes, JAWS czy NVDA.

Obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy klawiatury jak i myszki.

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-30
 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: dyrektor szkoły Magdalena Makuch

 • e-mail: makowszkola@wp.pl
 • telefon (48)6104358

Taką samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Skargi i odwołania

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie mieści się w jednopiętrowym budynku (budynek nr 1), w niewielkiej odległości znajduje się sala gimnastyczna (budynek nr 2). Budynek nr 1 nie jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku szkoły prowadzi wejście główne, znajdujące się od frontu budynku. Prowadzą do niego schody, brak jest podjazdów dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się z tyłu budynku, do wejścia prowadzą schody, brak jest podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie szkoły znajduje się kilkanaście miejsc parkingowych.  Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do szkoły są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind, a komunikacja pomiędzy parterem a I piętrem odbywa się za pomocą schodów. W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (jeśli chodzi o toalety, barierki, nie  ma pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Sala gimnastyczna (budynek nr 2) jest przystosowany do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Do budynku prowadzi wejście główne, znajdujące się od frontu budynku. Prowadzą do niego schody wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Drugie wejście znajduje się z boku budynku, wejście płaskie – brak schodów. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Na terenie przed salą gimnastyczną znajduje się kilka miejsc parkingowych. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściach do szkoły są pracownicy obsługi. W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro,) znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind, a komunikacja pomiędzy parterem a I piętrem odbywa się za pomocą schodów. W budynku nr 2 nie  ma pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych). Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego. W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu.

 

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

Planujemy utworzyć 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych tuż pod wejściem do placówki od strony parkingu.

 

Pliki do pobrania