Procedury COVID – 19 - oddziały przedszkolne.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD 1 WRZEŚNIA 2021 ROKU DO ODWOŁANIA ZGODNIE Z  WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ WRZESIEŃ 2021 

 

Ogólne zasady dla szkół i placówek:

 

Szczepienie

 

 

− rekomendowane dla pracowników szkół oraz uczniów w określonych grupach wiekowych.

 

 

Dezynfekcja

 

− przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym.

 

 

Dystans

 

− minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 m.

 

 

Higiena

 

− częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

 

 

Maseczka

 

− w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu.

 

 

Wietrzenie

 

− przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w  dni wolne od zajęć.

 

 

 

Organizacja zajęć:

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na niego obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.
 2. Rekomenduje się, o ile to możliwe, ograniczenie korzystania z transportu publicznego na rzecz pojazdów prywatnych, przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z  zachowaniem zasad bezpieczeństwa (rower, hulajnoga).
 1. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w  przestrzeni publicznej.
 1. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk lub umyć ręce wodą z mydłem.
 2. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przedsionka szkoły zachowując zasady:
 3. a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 4. b) dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 5. c) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 6. d) opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących zasad związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli, m.in. stosować środki ochronne w postaci maseczek oraz dezynfekować ręce lub użyć rękawiczek jednorazowych.
 7. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły.
 8. W miarę możliwości należy ograniczyć do niezbędnego minimum przebywanie w  szkole osób z zewnątrz (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 1. Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania lub uaktualnienia numerów kontaktowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość.
 2. Przy wejściu do szkoły wszystkim mierzona będzie temperatura ciała termometrem bezdotykowym. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6 – 37,9 st. Celsjusza. Powyżej 37,9 st. Celsjusza uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
 3. W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.
 4. W salach lekcyjnych, w których zajęcia prowadzą różni nauczyciele, rekomenduje się:

-zachowanie odległości między stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów, co najmniej 1,5 m, chyba, że pomiędzy stolikiem nauczyciela a ławkami uczniów znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika,

-pozostawienie wolnej ławki w bezpośrednim sąsiedztwie stolika nauczyciela,

-przed rozpoczęciem zajęć zdezynfekowanie powierzchni dotykowej biurka nauczyciela,

-w miarę możliwości ograniczenie przemieszczania się nauczyciela pomiędzy ławkami uczniów,

-w miarę potrzeby zapewnienie nauczycielowi maseczek, rękawiczek jednorazowych lub środków do dezynfekcji rąk przez pracodawcę.

 1. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 2. W czasie korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia, biblioteka, toaleta, sekretariat) obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka).
 3. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte lub zostanie ograniczony do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 4. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach z muzyki każdy zobowiązany jest korzystać z własnego instrumentu (np. flet). W sali informatycznej przy korzystaniu ze sprzętu obowiązują rękawiczki jednorazowe, uczeń zaopatruje się w nie we własnym zakresie.
 5. W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 6. Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 7. Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 8. Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 9. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 10. Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 11. W sali uczeń pracuje przy tym samym stoliku na każdej lekcji.
 12. Podczas korzystania z szatni, każda klasa będzie miała przydzielony boks. Zostaną również przystosowane inne pomieszczenia na szatnie.
 13. Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z regulaminem świetlicy, uwzględniającym zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),    w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 14. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z  uczniami oraz nauczycielami.
 15. Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywać się będą   po zakończeniu zajęć obowiązkowych z uwzględnieniem wszystkich wytycznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii.
 16. Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z regulaminem biblioteki, uwzględniającym zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii., Regulamin uwzględnia konieczność zachowania okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 17. Uroczystości międzyklasowych i wycieczki szkolne organizowane są z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii.
 18. Stosownie do sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organem prowadzącym może zawiesić częściowo lub całkowicie zajęcia stacjonarne, organizując nauczanie hybrydowe lub zdalne.
 19. Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, dowozu do przedszkola, szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących  w transporcie publicznym. Rekomendowany jest pomiar temperatury ciała i  dezynfekcja rąk przed wejściem do autobusu. W autobusie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

Jeżeli nauczyciel lub inny pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy infekcji lub choroby zakaźnej,  w szczególności gorączkę, kaszel, duszności należy postępować według poniższych procedur:

 1. telefonicznie lub poprzez innego ucznia informuje dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji,
 2. pracownik obsługi ubrany w kombinezon ochronny dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia w sali, w której przebywał uczeń,
 3. jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37,9 st. Celsjusza, a uczeń nadal skarży się na złe samopoczucie, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji rodzica/prawnego opiekuna i zarekomendować odebranie dziecka z placówki,
 4. jeżeli temperatura ciała przekracza 37,9 st. Celsjusza uczeń musi być odizolowany od reszty uczniów i umieszczony pod opieką pracownika obsługi zachowując odległość min. 2 m aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego (rekomendowany własny środek transportu),
 5. dyrektor szkoły informuje rodzica o konieczności konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia przyczyny złego samopoczucia dziecka, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia o obowiązku skontaktowania się pod nr 999 lub 112 i poinformowaniu, że dziecko może być zakażone koronawirusem,
 6. uczniowie, którzy przebywali w jednej sali z uczniem z zaobserwowanymi objawami chorobowymi udają się na boisko szkolne, a w tym czasie sala jest wietrzona (min. 20 minut) i dezynfekowana;
 7. obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 8. po wykonanych czynnościach, uczniowie wracają do sali,
 9. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2  na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  w  części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i  zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarnoepidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 

 1. Przy wejściu głównym należy umieścić numer do kontaktu z inspekcją sanitarną w sprawie koronawirusa +48 22 25 00 115 oraz numery alarmowe 999, 112.
 2. Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązującej oznaczonej strefy przebywania. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z płynem do dezynfekcji.
 3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety. Należy zapewnić regularne napełnianie dozowników z mydłem.
 1. Codziennie monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i  powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 1. Codzienne wietrzone będą sale i korytarze, ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie, gdy okna są otwarte.
 1. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i  przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 2. W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,  a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 3. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarnohigienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 4. Zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki należy wyrzucać do oznaczonego pojemnika.
 1. Sale lekcyjne należy wietrzyć nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w sali, w tym również przed rozpoczęciem zajęć.

Gastronomia

 1. Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarnohigieniczne, zgodnie z zaleceniami w  czasie epidemii. Posiłki wydawane będą w sposób zmianowy, a ich spożywanie odbywać się będzie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów  i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 1. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych  z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku, w czasie wskazanym przez nauczyciela i pod jego opieką. Nie wskazane jest spożywanie posiłków w czasie przerw we wspólnej przestrzeni użytkowej.
 2. W stołówce należy używać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o  odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 3. Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z  obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.
 1. Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Posiłki mogą być przynoszone w pojemnikach prywatnych i w nich spożywane.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły

 1. Wszyscy pracownicy zostali poinformowani o zasadach wynikających z Wytycznych oraz wprowadzonych w szkole szczegółowych rozwiązań.
 2. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie mają nałożonego obowiązku kwarantanny lub izolacji domowej.
 1. W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a  w  przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 1. W szkole wyznaczono obszar do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 2. Pracownicy szkoły poinstruowani zostali, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  aby uzyskać poradę medyczną, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika (oraz powiadomić pracodawcę o  nieobecności). W razie pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych dyrektor szkoły w trybie natychmiastowym odsuwa go od wykonywanych czynności, kieruje do domu i informuje o konieczności pozostania w domu oraz kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej (uzyskanie porady medycznej, z której będą wynikały dalsze czynności dla pracownika). W razie nagłego pogarszania się stanu zdrowia należy zadzwonić pod nr 999 lub 112.
 1. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w  podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 2. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy bezwzględnie stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w  części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

  

Pliki do pobrania