Procedury COVID – 19 - oddziały przedszkolne.

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedury sprawowania opieki nad dziećmi uczęszczającymi do oddziału przedszkolnego przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie w czasie epidemii Covid – 19

 

Procedury opracowano na podstawie:

 

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2020 r. Poz. 780),
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. Poz. 781).
 • 68 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.910) oraz Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020r.

 

Cel procedury:

 

 1. Ustalenie zasad funkcjonowania szkoły i wyznaczenie sposobów postępowania dla zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie pandemii COVID-19.
 2. Zminimalizowanie ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19 wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników szkoły.

 

Uczestnicy postępowania


uczniowie, nauczyciele, rodzice, pracownicy obsługi i administracji oraz dyrektorzy szkoły

 

 

Wzmożony rygor higieniczny polega na:

 

 • Bezwzględnym przestrzeganiu zasad higieny osobistej.
 • Mierzeniu temperatury ciała pracowników i uczniów.
 • Dodatkowej dezynfekcji przy użyciu środków dezynfekcyjnych.
 • Zaostrzeniu reżimu sanitarnego w salach lekcyjnych, sali gimnastycznej, pokoju nauczycielskim, bibliotece, korytarzach i ciągach komunikacyjnych.
 • Izolowaniu uczniów z objawami choroby.

 

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. W drodze do i z przedszkola rodzic oraz dziecko są zobowiązani do zastosowania indywidualnej osłony ust i nosa (maseczki, apaszki).
 3. Do placówki będą przyjmowane wyłącznie dzieci zdrowe, bez jakichkolwiek objawów infekcji górnych dróg oddechowych, takich jak: gorączka, kaszel, katar, osłabienie, złe samopoczucie, ból głowy. Opiekunowie i wszystkie osoby zamieszkujące z dzieckiem muszą być zdrowi. Gdy w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki – rodzic wypełnia każdorazowo stosowne oświadczenie.
 4. Dzieci, u których w trakcie pobytu w przedszkolu pojawią się jakiekolwiek symptomy choroby – będą przebywały w izolatce do momentu odbioru ich przez rodziców.
 5. Należy uczulić dziecko na: niepodawanie ręki na powitanie, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, mycie rąk, właściwym zasłanianiu ust i nosa przy kichaniu czy kasłaniu.
 6. Rodzic przyprowadzający dziecko do placówki jest zobowiązany do wyrażenia zgody na zmierzenie temperatury jego dziecku.
 7. Ani rodzic, ani opiekun nie przekracza progu szkoły. Dzieci przyjmowane są na zajęcia opiekuńcze przez wyznaczonego pracownika szkoły, który przy wejściu mierzy dziecku temperaturę, odbiera od rodziców oświadczenie i po wykonaniu zaleconych czynności higienicznych odprowadza do sali lekcyjnej.
 8. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy będą zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, maseczki na usta i nos. Zaleca się osobom sprawującym opiekę nad dziećmi
  o przychodzenie do pracy ze związanymi włosami, bez jakiejkolwiek biżuterii, typu pierścionki, obrączki, zegarki, bransoletki, długie kolczyki i wisiorki.
 9. Pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami i nauczycielami.
 10. Każdorazowo po kontakcie z osobą zewnętrzną pracownik ma obowiązek zdezynfekowania przyłbicy oraz zmiany rękawiczek.
 11. Wszyscy pracownicy szkoły muszą ponadto stosować i przestrzegać podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia.
 12. Zaleca się wywieszenie w  pomieszczeniach sanitarno-higienicznych plakatów z zasadami prawidłowego mycia rąk oraz  instrukcji przy dozownikach z płynem do dezynfekcji.
 13. Dzieciom nie wolno przynosić ze sobą żadnych zabawek.
 14. Podczas realizacji ćwiczeń gimnastycznych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 15. Każdy uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą.
 16. Osoby przyprowadzające i  odbierające dzieci nie powinny podchodzić do osób przebywających w placówce, zarówno do dzieci, jak i dorosłych bliżej niż na 2 m.
 17. Przy drzwiach wejściowych do budynku będzie znajdował się płyn dezynfekujący wraz z informacją o obowiązkowym dezynfekowaniu rąk przez wchodzące osoby.
 18. Szkoła zobowiązana jest do dezynfekcji klamek, poręczy, łazienek, powierzchni ogólnodostępnych minimum dwa razy na dzień.

 

 1. Procedury obowiązujące w placówce
 2. Rodzic przyprowadzający dziecko do szkoły nie wchodzi do budynku placówki. Będąc na terenie szkolnym wykonuje telefon (dzwonek) do szkoły zgłaszający swoje przybycie wraz z dzieckiem.
 3. Przed wejściem wyznaczona osoba zmierzy temperaturę dziecku, odbierze je od rodzica, zdezynfekuje ręce, zaprowadzi do szatni pomagając się przebrać, następnie zaprowadzi dziecko do wyznaczonej sali.
 4. W trakcie pobytu w przedszkolu nauczyciel sprawował będzie opiekę nad dziećmi, możliwe jest prowadzenie zabaw ogólnorozwojowych. Dzieci podczas pobytu w oddziale przedszkolnym będą przebywały przez cały okres korzystania z opieki szkolnej w jednej, wyznaczonej dla nich sali, z której usunięte zostaną wszystkie zabawki trudne bądź niemożliwe do zdezynfekowania (np. misie pluszowe, lalki, klocki).
 5. W miarę możliwości należy zapewnić odległość stanowisk pracy, a jeśli to niemożliwe – środki ochrony osobistej, płyny dezynfekujące do czyszczenia powierzchni i sprzętów.
 6. Nauczyciel odpowiedzialny będzie za częste wietrzenie pomieszczenia, w którym odbywać się będą zajęcia opiekuńcze.
 7. Grupy dzieci nie będą spotykały się ze sobą.
 8. Do jednej grupy przyporządkowani będą ci sami opiekunowie.
 9. Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 mkw. na jedno dziecko i każdego opiekuna. Powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli i innych sprzętów w niej się znajdujących.
 10. Opiekunowie między sobą zobowiązani są do zachowania dystansu wynoszącego minimum 2 metry.
 11. Osoby trzecie mogą w placówce przebywać tylko w uzasadnionych przypadkach przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności – osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk.
 12. Dzieci powinny w miarę możliwości przebywać na świeżym powietrzu na terenie placówki, przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości, zmianowości grup, a sprzęt na placu zabaw lub boisku powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy zabezpieczyć go przed używaniem.
 13. Opiekun grupy zobowiązany jest przypominać dzieciom o częstym i dokładnym myciu rąk, przed jedzeniem, powrotem z placu zabaw czy po skorzystaniu z toalety.
 14. Do pracy muszą przychodzić osoby zdrowe, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 15. W pracę z dziećmi powinny być zaangażowane osoby poniżej 60 lat, bez żadnych problemów zdrowotnych.
 16. Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku.

 

 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u dzieci.

 

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy postępować według poniższych

procedur:

 1. telefonicznie informuje dyrekcję szkoły   o zaistniałej sytuacji,
 2. pracownik obsługi ubrany w kombinezon ochronny dokonuje pomiaru temperatury ciała dziecka w sali, w której przebywał uczeń,
 3. jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37,2 st. Celsjusza, a dziecko nadal skarży się na złe samopoczucie, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji rodzica/prawnego opiekuna i zarekomendować odebranie dziecka z placówki,
 4. jeżeli temperatura ciała przekracza 37,2 st. Celsjusza dziecko musi być odizolowane  od reszty dzieci i umieszczone pod opieką pracownika obsługi w sali nr 14; jeżeli w sali nr 14 w tym czasie odbywają się zajęcia uczniowie wraz z opiekunem muszą opuścić salę i udać się do świetlicy szkolnej poinformowani o tym fakcie przez dyrektora szkoły, dopiero wówczas pracownik obsługi przechodzi z dzieckiem do izolatorium i przebywa z nim zachowując odległość min. 2 m aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego ( rekomendowany własny środek transportu),
 5. dyrektor szkoły informuje rodzica o konieczności konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia przyczyny złego samopoczucia dziecka, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia o obowiązku skontaktowania się pod nr 999 lub 112  i poinformowaniu, że dziecko może być zakażone koronawirusem,
 6. dzieci, które przebywały w jednej sali z uczniem z zaobserwowanymi objawami chorobowymi udają się na boisko szkolne, a w tym czasie sala jest wietrzona (min. 20 minut) i dezynfekowana;
 7. obszar, w którym poruszał się i przebywało dziecko z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 8. po wykonanych czynnościach, dzieci wracają do sali,
 9. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2  na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 1. Postanowienia końcowe:
 2. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się po poradę lub konsultację do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 3. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownicy szkoły nie powinni przychodzić do pracy. Ich obowiązkiem jest pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. Informują również dyrektora szkoły.
 4. Pracownik, u którego występują widoczne objawy infekcji dróg oddechowych nie jest dopuszczony do pracy.
 5. W przypadku wystąpienia u pracownika szkoły, będącego na stanowisku pracy, niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscową powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną 48 3451589 i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 6. W przypadku podejrzenia zakażenia COVID-19 u pracownika szkoły obowiązuje procedura działania zgodnie z wytycznymi.
 7. W przypadku stwierdzenia zakażenia COVID-19 u osoby, która przebywała na terenie szkoły zastosowanie mają wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie pl/web/koronawirus/oraz gis.gov.pl, odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym.
 8. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 9. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gov.pl lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
 10. Z treścią procedury zapoznaje się uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły.

 

 
Procedura wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                                                 Dyrektor szkoły – Magdalena Makuch

 

                                                                                                                                                                                              Maków, dnia 25.08.2020r.