Procedury COVID-19 - klasy I-VIII

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WEWNĘTRZNE PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE ZAPOBIEGANIA  I  PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W MAKOWIE OBOWIĄZUJĄCE OD     1 WRZEŚNIA 2020 ROKU DO ODWOŁANIA ZGODNIE Z WYTYCZNYMI MEN, GIS I MZ

 

 • Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
 • Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczona jest informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły mają obowiązek skorzystania z płynu do dezynfekcji rąk.
 • Oddziały przedszkolne i klasy wczesnoszkolne będą korzystać z wejścia od strony boiska, pozostałe klasy z wejścia głównego.
 • Osoby odprowadzający dzieci nie mogą wchodzić do budynku szkoły, dzieci przy wejściu do budynku będą odbierane przez opiekuna.
 • W miarę możliwości należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych) i w wyznaczonych obszarach.
 • Rodzice / prawni opiekunowie zobowiązani są do przekazania lub uaktualnienia numerów kontaktowych w celu szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.
 • Przy wejściu do szkoły wszystkim mierzona będzie temperatura ciała termometrem bezdotykowym. Za prawidłową temperaturę ciała uznaje się wartość 36,6 – 37,2 st. Celsjusza. Powyżej 37,2 st. Celsjusza uczeń nie zostanie wpuszczony do szkoły.
 • W miarę możliwości rekomenduje się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły (np. różne godziny przychodzenia uczniów z poszczególnych klas do szkoły, różne godziny przerw lub zajęć na boisku) oraz unikanie częstej zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia.
 • Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk (po przyjściu do szkoły należy bezzwłocznie umyć ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 • W czasie korzystania z przestrzeni wspólnej (korytarz, szatnia, biblioteka, toaleta, sekretariat) obowiązuje zakrywanie ust i nosa (maseczka/przyłbica).
 • Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać lub dezynfekować, będą usunięte. Przybory do ćwiczeń (piłki, skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć będą czyszczone lub dezynfekowane.
 • Uczeń posiada własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą znajdować się na stoliku szkolnym ucznia, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. Na zajęciach z muzyki każdy zobowiązany jest korzystać z własnego instrumentu (np. flet). W sali informatycznej przy korzystaniu ze sprzętu obowiązują rękawiczki jednorazowe, uczeń zaopatruje się w nie we własnym zakresie.
 • W sali gimnastycznej używany sprzęt sportowy oraz podłoga będą myte detergentem lub zdezynfekowane po każdym dniu zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach.
 • Należy wietrzyć sale, części wspólne (korytarze) co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.
 • Nauczyciel w klasach I-III organizuje przerwy dla swoich uczniów w interwałach adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.
 • Zaleca się korzystanie przez uczniów z boiska szkolnego oraz pobyt na świeżym powietrzu na terenie szkoły, w tym w czasie przerw.
 • Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe.
 • Uczeń nie powinien zabierać ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. W takich przypadkach należy dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym, natomiast opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy.
 • W sali uczeń pracuje przy tym samym stoliku na każdej lekcji.
 • Podczas korzystania z szatni, każda klasa będzie miała przydzielony boks, w przestrzeni szatni maksymalnie może przebywać 20 osób.
 • Zajęcia świetlicowe odbywają się w świetlicy szkolnej, a w razie potrzeby w innych salach dydaktycznych, zgodnie z regulaminem świetlicy, uwzględniającym zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii. Środki do dezynfekcji rąk powinny być rozmieszczone w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków pod nadzorem opiekuna. Świetlicę należy wietrzyć (nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy),    w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.
 • Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć kontakty z uczniami oraz nauczycielami.
 • Zajęcia pozalekcyjne organizowane w szkole odbywać się będą  z uwzględnieniem wszystkich wytycznych z zachowaniem bezpieczeństwa sanitarnego w czasie epidemii.
 • Korzystanie z biblioteki szkolnej odbywać się będzie zgodnie z regulaminem biblioteki, uwzględniającym zachowanie bezpieczeństwa w czasie epidemii., Regulamin uwzględnia konieczność zachowania okresu 2 dni kwarantanny dla książek i innych materiałów przechowywanych w bibliotekach.
 • Do odwołania wstrzymana jest organizacja uroczystości międzyklasowych i wycieczek szkolnych.
 • Stosownie do sytuacji epidemiologicznej dyrektor szkoły w porozumieniu ze Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną i organem prowadzącym może zawiesić częściowo lub całkowicie zajęcia stacjonarne, organizując nauczanie hybrydowe lub zdalne.
 • Zapewnienie dzieciom i młodzieży, w tym niepełnosprawnej, bezpłatnego dowozu i opieki do przedszkola, szkoły odbywa się na zasadach obowiązujących  w transporcie publicznym. Każdorazowo przed wejściem do autobusu zaleca się pomiar temperatury ciała i dezynfekcję rąk. W autobusie obowiązuje zakrywanie nosa i ust.

https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

 • Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel należy postępować według poniższych procedur:
 1. telefonicznie lub poprzez innego ucznia informuje dyrekcję szkoły o zaistniałej sytuacji,
 2. pracownik obsługi ubrany w kombinezon ochronny dokonuje pomiaru temperatury ciała ucznia w sali, w której przebywał uczeń,
 3. jeżeli temperatura ciała nie przekracza 37,2 st. Celsjusza, a uczeń nadal skarży się na złe samopoczucie, nauczyciel jest zobowiązany poinformować o zaistniałej sytuacji rodzica/prawnego opiekuna i zarekomendować odebranie dziecka z placówki,
 4. jeżeli temperatura ciała przekracza 37,2 st. Celsjusza uczeń musi być odizolowany od reszty uczniów i umieszczony pod opieką pracownika obsługi w sali nr 14; jeżeli w sali nr 14 w tym czasie odbywają się zajęcia uczniowie wraz z opiekunem muszą opuścić salę i udać się do świetlicy szkolnej poinformowani o tym fakcie przez dyrektora szkoły, dopiero wówczas pracownik obsługi przechodzi z uczniem do izolatorium i przebywa z nim zachowując odległość min. 2 m aż do momentu odebrania dziecka przez rodzica/opiekuna prawnego ( rekomendowany własny środek transportu),
 5. dyrektor szkoły informuje rodzica o konieczności konsultacji lekarskiej w celu wyjaśnienia przyczyny złego samopoczucia dziecka, a w przypadku pogorszenia stanu zdrowia o obowiązku skontaktowania się pod nr 999 lub 112 i poinformowaniu, że dziecko może być zakażone koronawirusem,
 6. uczniowie, którzy przebywali w jednej sali z uczniem z zaobserwowanymi objawami chorobowymi udają się na boisko szkolne, a w tym czasie sala jest wietrzona (min. 20 minut) i dezynfekowana;
 7. obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.),
 8. po wykonanych czynnościach, uczniowie wracają do sali,
 9. w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2  na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie  w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.

 

 

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń                               i powierzchni

 • Przy wejściu głównym należy umieścić numery telefonów do właściwej miejscowo powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.
 • Należy dopilnować, aby wszystkie osoby trzecie, wchodzące do szkoły dezynfekowały dłonie lub zakładały rękawiczki ochronne, miały zakryte usta i nos oraz nie przekraczały obowiązującej oznaczonej strefy przebywania.
 • Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robili to uczniowie, szczególnie po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety.
 • Codziennie monitorowane będą prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarnohigienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach  i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatur, włączników.
 • Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
 • W pomieszczeniach sanitarnohigienicznych należy wywiesić plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk,        a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje dezynfekcji.
 • Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym ich dezynfekcję lub czyszczenie z użyciem detergentu.
 • Zużyte maseczki i jednorazowe rękawiczki należy wyrzucać do oznaczonego pojemnika.

 

 

Gastronomia

 • Korzystanie z posiłków powinno odbywać się w miejscach do tego przeznaczonych zapewniających prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne, zgodnie z zaleceniami w czasie epidemii. Posiłki wydawane będą w sposób zmianowy, a ich spożywanie odbywać się będzie przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy. Przy zmianowym wydawaniu posiłków konieczne jest czyszczenie blatów stołów  i poręczy krzeseł po każdej grupie.
 • Dopuszcza się spożywanie posiłków przez dzieci w salach lekcyjnych  z zachowaniem zasad bezpiecznego i higienicznego spożycia posiłku, w czasie wskazanym przez nauczyciela i pod jego opieką. Nie wskazane jest spożywanie posiłków w czasie przerw we wspólnej przestrzeni użytkowej.
 • W stołówce należy używać pojemników i sztućców jednorazowych. Należy zadbać o odpowiednie segregowanie zużytych pojemników i sztućców.
 • Zaleca się usuniecie dodatków (np. cukier, jednorazowe sztućce, wazoniki, serwetki) z obszaru sali jadalnej i wydawanie bezpośrednio przez obsługę. W stołówce nie zaleca się samoobsługi. Dania i produkty powinny być podawane przez osobę do tego wyznaczoną/ obsługę stołówki.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia                            

u pracowników szkoły

 • Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby, bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 • W miarę możliwości podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy tzw. podwyższonego ryzyka, należy zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych, a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna).
 • W szkole wyznaczony będzie obszar do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
 1. Pracownicy szkoły poinstruowani zostali, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej,  aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod          nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną).
 3. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
 4. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego *.

* Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana  o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/ oraz https://gis.gov.pl/ odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 • Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę.