Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie

Statut

 

 

STATUT

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

W MAKOWIE

 

 

 

 

 

PODSTAWA PRAWNA

 

 

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292).

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949).

 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 i 949).

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).

 

 

 

Rozdział 1

Podstawowe informacje o szkole

 §1

 

 1. Pełna nazwa szkoły brzmi:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie.

 1. Szkoła jest publiczną ośmioletnią szkołą podstawową, jej ukończenie umożliwia kontynuację nauki na III etapie kształcenia w szkole ponadpodstawowej.
 2. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Szkolnej 6 w Makowie.
 3. Szkoła nosi imię Kornela Makuszyńskiego.
 4. Organem Prowadzącym Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie jest Gmina Skaryszew.
 5. Organem nadzoru pedagogicznego jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 6. W strukturze Szkoły są oddziały przedszkolne, których organizację oraz zasady funkcjonowania, a także prawa i obowiązki dzieci do nich uczęszczających i ich rodziców oraz nauczycieli tych oddziałów określa rozdział 11.
 7. Rekrutację uczniów do Szkoły regulują przepisy rozdziału 6 Ustawy.

 §2

 

 1. Ilekroć w statucie, bez bliższego określenia, jest mowa o:
  1. „Ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59);
  2. „Szkole” – należy przez to rozumieć Publiczną Szkołę Podstawową im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
  3. „Organie Prowadzącym Szkołę” – należy przez to rozumieć Gminę Skaryszew;
  4. „Dyrektorze” – należy przez to rozumieć Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
  5. „nauczycielu” – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego  w Makowie;
  6. „pracowniku niepedagogicznym” – należy przez to rozumieć pracownika Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie nie będącego nauczycielem;
  7. „uczniu” – należy przez to rozumieć ucznia Publicznej Szkoły Podstawowej Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
  8. „rodzicach” – należy przez to rozumieć rodziców uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, a także ich prawnych opiekunów;
  9. „Statucie” – należy przez to rozumieć Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
  10. „Radzie Pedagogicznej” – należy przez to rozumieć organ Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, w zakresie realizacji jej zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki, o jakim jest mowa w art. 69 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
  11. „Radzie Rodziców” – należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie;
  12. „Samorządzie Uczniowskim” – należy przez to rozumieć Samorząd Uczniowski Publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie.

 §3

 1.Ustalona nazwa szkoły jest używana w pełnym brzmieniu; na pieczęciach może być użyty czytelny skrót nazwy.

2.Szkoła używa różnych pieczęci. Są to:

 1. .mała i duża pieczęć urzędowa – okrągła z godłem państwa w środku i napisem w otoku: „Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie”;
 2. podłużne pieczęcie adresowe o następującej treści: ,,Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, tel./fax 48 610 43 58” oraz ,,Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie, ul. Szkolna 6, 26-640 Skaryszew, NIP 796-25-85-059, REGON 001194578, tel./fax 48 610 43 58”;
 3. Zasady używania pieczęci urzędowych regulują odrębne przepisy.

3.Tablice Szkoły zawierają nazwę Szkoły w jej pełnym brzmieniu.

 

 §4

 

 1. Zgodę na działalność organizacji harcerskich czy stowarzyszeń na terenie Szkoły wyraża – po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej – Dyrektor, który uzgadnia zakres, zasady i warunki tej działalności.
 2. Szkoła ma charakter apolityczny i na jej terenie w czasie trwania zajęć edukacyjnych nie mogą prowadzić działalności partie i organizacje polityczne.

 

 

 

Rozdział 2

Cele i zadania szkoły

 §5

 

 1. Celem Szkoły jest rozwój uczniów, kształcenie różnorodnych umiejętności, które pozwalają zdobywać wiedzę oraz rozwijać kreatywność. Szkoła w swoich założeniach ma pomóc przygotować uczniów do nauki na kolejnym etapie kształcenia, ukształtować postawę patriotyczną i poczucie przynależności do lokalnej wspólnoty oraz regionu.
 2. Kształcenie w szkole podstawowej stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne możliwości
  i potrzeby edukacyjne ucznia. Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny
  i moralny ucznia.
 3. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu:
  1. wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania
   i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);
  2. wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
  3. formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
  4. rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
  5. rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
  6. ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;
  7. rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
  8. wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat;
  9. wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
  10. wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie
   i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej;
  11. kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;
  12. zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;
  13. ukierunkowanie ucznia ku wartościom.
 4. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole podstawowej to:
  1. sprawne komunikowanie się w języku polskim oraz w językach obcych nowożytnych;
  2. sprawne wykorzystywanie narzędzi matematyki w życiu codziennym, a także kształcenie myślenia matematycznego;
  3. poszukiwanie, porządkowanie, krytyczna analiza oraz wykorzystanie informacji
   z różnych źródeł;
  4. kreatywne rozwiązywanie problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i narzędzi wywodzących się z informatyki, w tym programowanie;
  5. rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
  6. praca w zespole i społeczna aktywność;
  7. aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.
 5. Do zadań Szkoły należy w szczególności:
  1. stworzenie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły;
  2. stworzenie uczniom warunków do rozwijania zainteresowań, realizowania – zgodnie z obowiązującymi przepisami – indywidualnych programów nauczania, nauczania indywidualnego oraz ukończenia szkoły w skróconym czasie;
  3. pomoc uczniom w dokonywaniu świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia oraz jak najlepsze – w miarę możliwości szkoły – przygotowanie uczniów do obowiązkowego egzaminu zewnętrznego;
  4. stworzenie życzliwej atmosfery i prawidłowych relacji w całej społeczności szkolnej (uczniowie, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni szkoły, rodzice) oraz wychowanie uczniów w poczuciu własnej wartości i tolerancji wobec innych;
  5. udzielanie – w miarę możliwości szkoły – pomocy opiekuńczo-wychowawczej;
  6. zapewnienie uczniom bezpieczeństwa oraz wspomaganie ich w wszechstronnym rozwoju;
  7. kształtowanie kompetencji językowych uczniów;
  8. wprowadzenie uczniów w świat literatury, ugruntowanie ich zainteresowań czytelniczych oraz wyposażenie w kompetencje czytelnicze;
  9. zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości;
  10. kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów;
  11. rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów;
  12. przygotowanie uczniów do wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
  13. kształtowanie kompetencji społecznych takich jak komunikacja i współpraca
   w grupie.
 6. Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez:

1) szkolny zestaw programów nauczania;

2) program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 1. Szkoła organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną według zasad określonych w przepisach prawa oświatowego w tym zakresie. W szkole działa gabinet pedagoga, a także jest prowadzona współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 2. Szkoła tworzy pozytywnie oddziaływujące środowisko wychowawcze zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym, który jest uchwalany w każdym roku szkolnym przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną szkoły.

 

Rozdział 3

Organy szkoły oraz ich kompetencje, warunki współdziałania

 §6

 

 1. Organami szkoły są:
 1. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego uczniów, jest organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą.
 2. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego,
  w stosunku do decyzji wydawanych przez Dyrektora w sprawach dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, jest organ prowadzący szkołę.

 §7

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej. Jest zobowiązany do:
 1. Do właściwości Dyrektora, wynikających z Ustawy, należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością szkoły oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego w stosunku do nauczycieli zatrudnionych w szkole,
  3. sprawowanie opieki nad uczniami oraz stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
  4. realizacja uchwał rady pedagogicznej, podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących,
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym szkoły, ponoszenie odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi gimnazjum,
  6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
  7. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych,
  8. odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg egzaminu ósmoklasisty,
  9. stwarzanie warunków do działania w zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
  10. występowanie do Mazowieckiego Kuratora Oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
  11. przedstawianie Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły,
  12. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej, podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących, niezgodnych z przepisami prawa,
  13. wydawanie zezwolenia na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego oraz rocznego obowiązkowego poza szkołą oraz określenie warunków jego spełniania,
  14. kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci mieszkające w obwodzie Szkoły,
  15. dopuszczanie do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania,
  16. podawanie do publicznej wiadomości, zestawu podręczników, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
  17. zezwalanie uczniowi na indywidualny program lub tok nauki,
  18. organizowanie uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, takiego nauczanie, w porozumieniu z organem prowadzącym,
  19. ustalanie wysokości i przyznawanie stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe, w ramach środków przyznanych przez organ prowadzący na ten cel
   w budżecie szkoły,
  20. możliwość ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych,
  21. możliwość ustalenia, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, innych dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty,
  22. organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów
   i nauczycielom,
  23. ustalanie na podstawie ramowego planu nauczania szkolnego planu nauczania,
   a w nim dla poszczególnych klas na danym etapie edukacyjnym tygodniowego wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych,
  24. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych,
  25. odpowiedzialność za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 2. Do właściwości Dyrektora, wynikających z ustawy – Karta Nauczyciela, należy w szczególności:
 1. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z zapewnieniem uczniom i pracownikom szkoły bezpiecznych warunków pracy, pobytu, opieki.
 2. Dyrektor wydaje zarządzenia we wszystkich sprawach związanych z właściwą organizacją procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego w szkole.
 3. Zarządzenia Dyrektora podlegają ogłoszeniu w księdze zarządzeń oraz na tablicy ogłoszeń.

 §8

 

 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym, utworzonym zgodnie z art. 69 Ustawy, działającym na podstawie ustalonego przez siebie regulaminu.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzi Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor szkoły.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
 5. Zebrania rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z klasyfikowaniem i promowaniem uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć dydaktyczno – wychowawczych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 6. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy dyrektora szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.
 7. W zebraniach rady pedagogicznej mogą również brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 8. Uchwały rady pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 9. Zebrania Rady pedagogicznej są protokołowane.
 10. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.
 11. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej w szczególności należy:
 1. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 1. Rada Pedagogiczna ponadto:

 §9

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów.
 2. Rada Rodziców jest organem Szkoły powołanym na podstawie art. 83 Ustawy, działającym według przyjętego przez siebie regulaminu.
 3. Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;
 2. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;
 3. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
 1. Rada Rodziców ponadto:

 §10

 

 1. Samorząd Uczniowski jest organem Szkoły powołanym na podstawie art. 85 Ustawy, działającym według uchwalonego przez siebie regulaminu.
 2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły.
 3. Organy samorządu są jednymi reprezentantami ogółu uczniów.
 4. Zasady wyboru organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu tajnym, równym, powszechnym.
 5. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły.
 6. Samorząd może przedstawić radzie rodziców, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczące realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. Samorząd Uczniowski:
 1. Samorząd Uczniowski opiniuje proponowane przez radę pedagogiczną kryteria oceny
  z zachowania, tryb i zasady jej ustalenia oraz tryb odwoławczy,

 §11

 

 1. Wszystkie organy szkoły działają na jej rzecz, przyjmując zasadę współpracy i nieingerencji w kompetencje właściwe dla każdego z nich.
 2. Rodzice i uczniowie przedstawiają propozycje za pośrednictwem swoich reprezentacji dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej.
 3. Wnioski powinny być rozpatrywane na najbliższych powiedzeniach, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających niezwłocznego podjęcia decyzji w ciągu 7 dni.
 4. Zasady porozumiewania się poszczególnych organów szkoły:
 1. wspólne narady w ramach konferencji szkoleniowych, klasyfikacyjnych, analitycznych, organizacyjnych i podsumowujących,
 2. uzgadnianie, omawianie i poszukiwanie rozwiązań bieżących problemów szkoły z udziałem przedstawicieli związków zawodowych,
 3. wspólne dopracowanie optymalnych rozwiązań dydaktycznych w ramach bloków przedmiotowych przez zespoły samokształceniowe rady pedagogicznej,
 4. przekazywanie bieżących informacji i zarządzeń poprzez księgę komunikatów,
 5. prowadzenie doradztwa pedagogicznego,
 6. wstępne rozmowy instruktażowe z nauczycielami rozpoczynającymi pracę w szkole,
 1. zebranie RSU z ewentualnie zaproszonym nauczycielem, z którym kontakt aktualnie jest niezbędny,
 2. udział przedstawicieli RSU w spotkaniach z rodzicami i radą pedagogiczną,
 3. indywidualne kontakty uczniów z nauczycielami w obecności rodziców,
 4. udział rodziców w radach pedagogicznych, na lekcjach oraz imprezach szkolnych i klasowych,
 5. stworzenie możliwości kontaktów towarzyskich nauczycieli, rodziców, uczniów oraz byłych pracowników szkoły np. Dzień Edukacji, Wigilia, Święto Patrona Szkoły.

 §12

 

 1. Dyrektor jest reprezentantem Rady Pedagogicznej we współpracy z pozostałymi organami   szkoły.
 1. Każdy z organów szkoły ma możliwość swobodnego działania w granicach swoich kompetencji, określonych ustawowo i statutem szkoły.
 2. Dyrektor szkoły wstrzymuje uchwały organów szkoły - niezgodne z przepisami prawa - wyznaczając termin wyeliminowania niezgodności. Po upływie terminu uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
 1. W sprawach konfliktowych pomiędzy uczniem i nauczycielem w pierwszej instancji orzekają:
 1. Od orzeczenia dyrektora szkoły odwołanie może być wniesione do organu prowadzącego w ciągu 14 dni od daty wydania orzeczenia w przypadku konfliktu.
 2. W sprawach konfliktowych pomiędzy nauczycielami postępowanie prowadzi:
  1. dyrektor szkoły,
  2. w przypadku nie rozstrzygnięcia konfliktu postępowanie prowadzi na wniosek dyrektora szkoły Rada Pedagogiczna lub powołana przez nią komisja doraźna, przestrzegając wymogu zachowania 14 dni na podjęcie procedury.
 3. Od decyzji rozstrzygnięcia Rady Pedagogicznej odwołanie może być skierowane do organu prowadzącego.
 4. Konflikt pomiędzy dyrektorem szkoły, a nauczycielami rozpatruje w pierwszej instancji Rada Pedagogiczna, następnie na pisemny wniosek jednej ze stron organ prowadzący.
 5. Konflikty pomiędzy rodzicami, a innymi organami szkoły:

 

 

Rozdział 4

Organizacja Szkoły

 §13

 

 1. Ośmioletnia Szkoła Podstawowa daje wykształcenie podstawowe z możliwością uzyskania przez ucznia zaświadczenia o zdanym egzaminie ósmoklasisty. Absolwenci mogą kontynuować naukę w szkole ponadpodstawowej:
 1. Szkoła, na podstawie decyzji Rady Pedagogicznej, ma prawo realizować pod opieką jednostki naukowej eksperyment pedagogiczny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 2. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
 1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, o których mowa w pkt 1,
 2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
 1. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne:
 1. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 3 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej
  i rady rodziców.
 2. Zajęcia wymienione w ust. 3 pkt 3, 5 i 6 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

 §14

 

 1. Przebieg nauczania i wychowania uczniów jest dokumentowany.
 2. Zasady prowadzenia dokumentacji określają obowiązujące przepisy oraz wydane na ich podstawie zarządzenia Dyrektora.

 §15

 

 1. Arkusz organizacji szkoły określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym.
 2. Arkusz organizacji Szkoły opracowuje dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii zakładowych organizacji związkowych będących jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego albo jednostkami organizacyjnymi organizacji związkowych wchodzących w skład organizacji związkowych reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Radzie Dialogu Społecznego, zrzeszających nauczycieli.
 3. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący, po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły dyrektor szkoły, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację zajęć edukacyjnych.
 5. W przypadku wprowadzenia do dnia 30 września zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły i przedszkola, ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
 6. Arkusz organizacji szkoły określa w szczególności:

 §16

 

 1. Organizacja roku szkolnego oraz zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów są zgodne z przepisami prawa oświatowego w tym zakresie.
 2. Rok szkolny trwa od 1 września do 31 sierpnia, natomiast zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w najbliższy piątek po 20 czerwca.
 3. Klasyfikacja śródroczna jest przeprowadzana raz w roku w najbliższy piątek po 10 stycznia.
 4. Organizacje stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć, ustalany przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.
 5. Zajęcia w szkole są prowadzone w formie:
 1. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 5, wynosi 45 minut, zaś przerwy międzylekcyjne trwają 5 lub10 minut oraz 20 minut – przerwa obiadowa.
 2. Czas trwania zajęć, o których mowa w ust. 6, może sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, zostać w drodze decyzji Dyrektora:

– z zachowaniem tygodniowego wymiaru obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Zajęcia pozalekcyjne są organizowane z uwzględnieniem zainteresowań i potrzeb rozwojowych uczniów.
 2. Organizację zajęć pozalekcyjnych, o których mowa w ust. 8, zatwierdza Dyrektor.

 §17

 

 1. Nauczyciel lub nauczyciele przedstawia/ją Dyrektorowi program nauczania. Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku w Szkole zaproponowany przez nauczyciela/li program nauczania.
 2. Dopuszczone do użytku w Szkole programy nauczania stanowią szkolny zestaw programów nauczania.
 3. Nauczyciel może używać podręcznika wybranego spośród podręczników dopuszczonych do użytku odpowiedniego do prowadzonych zajęć po uzyskaniu zgody Dyrektora.
 4. W Szkole jest stosowany ten sam podręcznik przez nauczycieli prowadzących te same zajęcia na tym samym poziomie kształcenia przez co najmniej 3 lata szkolne.
 5. Nauczyciele, o których mowa w ust. 4, powinni uzgodnić pomiędzy sobą z jakiego podręcznika korzystają. W razie braku porozumienia o wyborze podręcznika decyduje Dyrektor.

 §18

 

 1. W szkole działają zespoły nauczycieli powoływane na czas określony lub nieokreślony przez Dyrektora.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący, zwany także liderem zespołu, powołany przez Dyrektora na wniosek tego zespołu.
 3. Zespoły pracują zgodnie z opracowanymi przez siebie planami i zadaniami do realizacji  w danym roku szkolnym. Zespół przedstawia Radzie Pedagogicznej sprawozdanie ze swojej działalności podczas ostatniego zebrania w danym roku szkolnym.
 4. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych, wychowawcy klas mogą tworzyć zespoły przedmiotowe.
 5. Cele i zadania zespołu przedmiotowego obejmują:
 1. Dyrektor może także utworzyć zespół wychowawczy, którego zadaniem jest opracowanie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły oraz współudział w kierowaniu jego realizacją.
 2. Zespół wychowawczy współuczestniczy również w formułowaniu opinii w sprawach dotyczących oceny zachowania poszczególnych uczniów lub grup uczniowskich.

 §19

 

 1. Dyrektor powierza opiekę wychowawczą nad każdym oddziałem jednemu z nauczycieli, zwanemu dalej wychowawcą.
 2. Wychowawstwo powierza się na cały etap edukacyjny danego oddziału w szkole, chyba że przyczyny niezależne od Dyrektora staną się powodem zmiany wychowawcy.
 3. Zmiana wychowawcy, poza przyczynami, o jakich mowa w ust. 2, może nastąpić:

 §20

 

 1. Szkoła zapewnia odrębny tryb zajęć dla uczniów o specyficznych potrzebach rozwojowych, przez organizację indywidualnego nauczania lub indywidualnego toku nauki na zasadach określonych w Ustawie.
 2. Dyrektor, w szczególnych przypadkach określonych przepisami prawa, może zwolnić ucznia, na podstawie orzeczenia lekarskiego, z drugiego obowiązkowego języka obcego.

 

 §21

 

 1. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga, otacza opieką uczniów, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie, w tym pomoc materialna.

 

 §22

 

 1. Szkoła udziela uczniom pomocy materialnej ze środków budżetowych, zgodnie z odrębnymi przepisami, o ile takie środki zostaną szkole przekazane.
 2. Szkoła może udzielać uczniom (w miarę możliwości) pomocy materialnej ze środków uzyskiwanych z innych źródeł niż budżet, zgodnie z zasadami ustalonymi w wyniku porozumienia Dyrektora z ofiarodawcą pomocy.

 §23

 

 1. Szkoła, za pośrednictwem pedagoga szkolnego i doradcy zawodowego, współdziała z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia.

 §24

 

 1. W szkole, w porozumieniu z wyższymi uczelniami, mogą być organizowane różne formy praktyk pedagogicznych dla studentów.
 2. Warunki prowadzenia praktyk, o których mowa w pkt. 1, oraz zasady wynagradzania nauczycieli prowadzących te praktyki określają odrębne przepisy.
 3. Za właściwy przebieg zajęć edukacyjnych oraz pracy studenta odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia oraz opiekun wyznaczony przez wyższą uczelnię.

 §25

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział założony z uczniów, którzy
  w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się przedmiotów, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy, dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Liczbę uczniów w oddziale wraz z decyzją dotyczącą funkcjonowania oddziału na dany rok szkolny, ustala i podejmuje organ prowadzący; liczba uczniów winna być zgodna z odrębnymi przepisami.
 3. Nauczanie indywidualne odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami i zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
 4. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej na grupy jest obowiązkowy:
  1. na obowiązkowych zajęciach z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej;
  2. na obowiązkowych zajęciach z języków obcych nowożytnych w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej lub międzyoddziałowej liczącej nie więcej niż 24 uczniów; przy podziale na grupy należy uwzględnić stopień zaawansowania znajomości języka obcego nowożytnego;
  3. na nie więcej niż połowie godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, dla których z treści programu nauczania wynika konieczność prowadzenia ćwiczeń, w tym laboratoryjnych - w oddziałach liczących więcej niż 30 uczniów;
  4. na obowiązkowych zajęciach wychowania fizycznego; zajęcia mogą być prowadzone w grupie oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej, liczącej nie więcej niż 26 uczniów, z tym że jeżeli w skład grupy oddziałowej, międzyoddziałowej, międzyklasowej lub międzyszkolnej wchodzą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność uczęszczający do oddziałów integracyjnych lub uczniowie oddziałów specjalnych, liczba uczniów w grupie nie może być większa niż liczba uczniów odpowiednio w oddziale integracyjnym lub oddziale specjalnym.
 5. Za zgodą organu prowadzącego można dzielić na grupy oddziały o niższej liczbie uczniów niż wyżej wymieniona i na innych zajęciach edukacyjnych.
 6. Niektóre zajęcia obowiązkowe, np.: zajęcia fakultatywne, zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, specjalistyczne, nauczanie języków obcych, informatyki, koła zainteresowań i inne zajęcia dodatkowe, mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach, także podczas wycieczek i wyjazdów (np. szkoły zimowe (białe), tzw. zielone szkoły lub inne formy wyjazdowe).
 7. Uczniowie nieuczęszczający na dobrowolne zajęcia edukacyjne (religia, wychowanie do życia w rodzinie) w czasie tych zajęć przebywają w świetlicy szkolnej lub czytelni pod opieką pracowników pedagogicznych szkoły. W wypadku, gdy jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczniowie ci są zwalniani do domu na pisemną prośbę rodziców.

 §26

 

 1. Biblioteka szkolna jest pracownią szkoły służącą realizacji potrzeb dydaktyczno- wychowawczych szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy nauczyciela oraz popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.
 2. Korzystać z biblioteki szkolnej mogą: uczniowie, nauczyciele, rodzice, administracja szkolna i inne środowiska współdziałające ze szkołą.
 3. Szczegółowe zasady organizacji biblioteki szkolnej i czytelni określa regulamin.
 4. Biblioteka szkolna zajmuje wydzielone pomieszczenie i umożliwia:
 1. organizacja zbiorów i warsztatu informacyjnego; uaktualnianie napisów informacyjnych, plansz;
 2. nauka posługiwania się słownikami, encyklopediami oraz innymi dostępnymi w bibliotece materiałami ułatwiającymi naukę oraz rozbudzającymi zainteresowania;
 3. doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną w celach edukacyjnych.
 1. wystawy okolicznościowe, wystawki zakupionych nowości,
 2. organizację świąt bibliotecznych,
 3. przeprowadzenie imprez i konkursów czytelniczych.
 1. reklamowanie książek,
 2. udzielanie porad i wskazówek w wyborach czytelniczych,
 3. prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami nt. przeczytanych książek.
 4. Godziny pracy biblioteki gwarantują dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Ilość pracowników biblioteki określają odrębne przepisy.
 6. Biblioteka organizuje dostęp do wszelkich przepisów prawa oświatowego, również przy pomocy technologii komputerowej.
 7. Współpraca ze środowiskiem szkolnym, pozaszkolnym, rodzicami i innymi bibliotekami poprzez:
  1. gromadzenie (w miarę możliwości) materiałów przydatnych podczas zajęć lekcyjnych,
  2. przygotowywanie materiałów dla uczniów i nauczycieli,
  3. współpracę z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych oraz wycieczek i wyjść poza teren szkoły,
  4. współpracę z Gminną Biblioteką Publiczną w Skaryszewie.
  5. współpracę z rodzicami, informowanie o czytelnictwie dzieci i popularyzowanie literatury pedagogicznej.

 

 

§27

 

 1. Dla uczniów, którzy muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub prawnych opiekunów  bądź dojazdu, szkoła organizuje opiekę w świetlicy.
 2. W świetlicy prowadzone są zajęcia  opiekuńcze  w grupach wychowawczych lub fakultatywnych –  liczba uczniów w grupie nie powinna przekraczać 25.
 3. Czas pracy świetlicy dopasowuje się do potrzeb uczniów i możliwości finansowych szkoły.
 4. Organizacja pracy świetlicy uzależniona jest od obowiązujących w tym zakresie przepisów i normowana jest corocznie przez dyrektora szkoły.
 5. Do zadań świetlicy należy :
 1. Szczegółowe zadania świetlicy określa regulamin pracy świetlicy.

 §28

 

 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów, szkoła prowadzi stołówkę szkolną, umożliwiając spożycie jednego posiłku.
 2. Prawo do korzystania z posiłków mają wszyscy uczniowie, nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły.
 3. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej, w tym wysokość opłat za posiłki, ustala organ prowadzący szkołę.
 4. Dyrektor szkoły w porozumieniu z innymi organami doprowadza do częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności za korzystanie z posiłków uczniów znajdujących się  w trudnej sytuacji materialnej lub wymagającej szczególnej opieki w zakresie żywienia.

 §29

 

 1. Naukę religii lub etyki organizuje się w ramach planu zajęć szkolnych. Prowadzona jest na życzenie rodziców.
 2. Życzenie o którym mowa w ust. 1, wyrażone jest w najprostszej formie oświadczenia, które nie musi być ponawiane w kolejnym roku szkolnym.
 3. Uczestniczenie lub nieuczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek i w jakiejkolwiek formie.
 4. W pomieszczeniach szkolnych może być umieszczony krzyż. W szkole można także odmawiać modlitwę przed i po zajęciach. Odmawianie modlitwy w szkole powinno być wyrazem wspólnego dążenia uczniów oraz taktu i delikatności ze strony nauczycieli
  i wychowawców.

 §30

 1. Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów klas IV–VIII szkół podstawowych mają być realizowane w formie:

 1) zajęć klasowo-lekcyjnych;

2) zajęć do wyboru przez uczniów: zajęć sportowych, zajęć rekreacyjno-zdrowotnych, zajęć tanecznych lub aktywnej turystyki, które mogą być prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego innego niż nauczyciel prowadzący zajęcia klasowo-lekcyjne.

 1. Zajęcia klasowo-lekcyjne w szkołach podstawowych mają być realizowane w wymiarze nie mniejszym niż 2 godziny lekcyjne tygodniowo. Proponowany model wiąże się z tworzeniem przez szkoły własnej oferty zajęć uwzględniających różnorodne aktywności fizyczne i formy organizacyjne (pozalekcyjne, pozaszkolne, zblokowane). Procedura organizowania zajęć do wyboru powinna wynikać z diagnozy zainteresowań uczniów oraz tradycji i możliwości organizacyjnych szkoły.
 2. Głównym celem zajęć do wyboru jest spełnienie oczekiwań uczniów wobec szkolnego wychowania fizycznego poprzez umożliwienie im pogłębiania wiedzy i rozwijania umiejętności w obszarach, którymi są szczególnie zainteresowani oraz które są dla nich dostępne ze względu na poziom sprawności i wydolności organizmu.
 3. Zajęcia do wyboru powinny odbywać się systematycznie minimum raz w tygodniu (2 godziny dydaktyczne). Istnieje jednak możliwość kumulowania godzin zajęć do wyboru głównie w profilu turystycznym, co uzależnione jest od rodzaju turystyki, stopnia zaawansowania uczniów (długość trasy) oraz pory roku.

 

Rozdział 5

Organizacja pracowni i warsztatów szkolnych

 §31

 

 1. Zajęcia w pracowni szkolnej odbywają się pod nadzorem nauczyciela.
 2. W pracowni w widocznym miejscu powinien być wywieszony regulamin pracowni określający zasady BHP dostosowane do specyfiki pracy w danej pracowni.

 

 

 

Rozdział 6

 

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego

 §32

 

 1. Koordynatorem doradztwa zawodowego w szkole jest nauczyciel doradca zawodowy powołany przez dyrektora szkoły.
 2. Zadaniem koordynatora jest planowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez szkołę we współpracy z innymi nauczycielami prowadzącymi zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.

 

Rozdział 7

 

Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły

§33

 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych  i obsługi.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników określają odrębne przepisy.
 3. Kwalifikacje wymagane od nauczycieli określają odrębne przepisy.
 4. Wszystkich pracowników, o których mowa w pkt 1 zatrudnia i zwalnia dyrektor szkoły, kierując się:
 1. Dyrektor szkoły sporządza zakres czynności dla pracownika zatrudnionego na określonym stanowisku i zakres ten stanowi załącznik do odpowiedniej umowy o pracę.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).
 3. Organ prowadzący szkołę i dyrektor szkoły są obowiązani z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

 §34

 

 1. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą.
 2. W celu realizacji swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany przede wszystkim do wykonywania następujących zadań:
  1. przedstawiania programu nauczania i proponowania podręczników obowiązujących uczniów;
  2. realizowania programów kształcenia oraz wychowania
   • wychowania i opieki;
   • właściwego doboru metod, form organizacyjnych i środków dydaktycznych w nauczaniu przydzielonych zajęć edukacyjnych;
   • realizowania programów i planów pracy szkoły w zakresie wskazanym dla danego nauczyciela;
   • realizowania zajęć opiekuńczych i wychow